Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Gemengd koor Con Spirito-Zierikzee heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

Privacy verklaring gemengd koor Con Spirito - Zierikzee

Gemengd koor Con Spirito, met postadres/gevestigd aan Vondelingstraat 13, 4301ZP Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Datum: 19 januari 2023

Contactgegevens:

https://www.conspiritozierikzee.nl

Vondelingsplaat 13

4301ZP Zierikzee

+31639274665

Marcel van der Zande is de Functionaris Gegevensbescherming van Gemengd koor Con Spirito Hij/zij is te bereiken via marcelrita@zeelandnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemengd koor Con Spirito verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Neem je met ons contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Beeld- en geluidsgegevens

Wanneer we bij een evenement beeld- of geluidsopnamen maken, of laten maken, zullen we dat aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer we gebruik maken van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidsmateriaal, zullen we er op toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marcelrita@zeelandnet.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gemengd koor Con Spirito verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig of gewenst is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gemengd koor Con Spirito neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gemengd koor Con Spirito) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gemengd koor Con Spirito bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen tot beëindiging van het lidmaatschap bij het koor of met toestemming van de betreffende personen om die personen te kunnen benaderen bij bijzondere gelegenheden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gemengd koor Con Spirito verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met elke organisatie waarvan we diensten afnemen verklaart deze derde partij de privacy-regels van de AVG in acht te nemen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, inclusief beeld-en geluidsmateriaal, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gemengd koor Con Spirito en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marcelrita@zeelandnet.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gemengd koor Con Spirito wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gemengd koor Con Spirito neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via marcelrita@zeelandnet.nl

Voor het verwerken van persoonsgegevens is door het bestuur toestemming gegeven aan de webbeheerder(s). Deze legt bij calamiteiten verantwoording af aan het bestuur.

Informatie

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen op website en/of e-mail. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie wordt gepubliceerd die onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid hiervoor.

Functioneren van onze website

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de website tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is.

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van onze website haalt.

Verwijzingen

Verwijzingen naar externe websites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie .

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gemengd koor Con Spirito gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media buttons

We willen berichten gemakkelijk delen, en gebruiken daarvoor bij digitale communicatie de social media button van Facebook. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van deze social media kanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal van en gemaakt door Gemengd koor Con Spirito Zierikzee op onze website is ons eigendom. Zonder toestemming is het niet toegestaan om deze informatie te bewerken of te verspreiden

Jaarlijkse check

We verifiëren jaarlijks of ons privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je ons privacybeleid niet correct, dan ontvangen we graag een bericht hierover, zodat we het beleid kunnen verbeteren.

.